_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

12/10/2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΝΗΨΟΥΝ


Αριθμ. Πρωτ. 1153 
Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος, εν Χριστώ τω Θεώ λίαν αγαπητέ και περιπόθητε αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κύριε Ιερώνυμε, Πρόεδρε της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Υμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα αδελφικώς εν Κυρίω κατασπαζόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν. 
Τυγχάνει πανθομολογούμενον, ότι η Αγία ημών Ορθόδοξος Εκκλησία, η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική, αποφαίνεται και αποφασίζει τα κατά το δόγμα και το πολίτευμα αυτής εν Ιεραίς Συνόδοις, τοπικαίς, ευρυτέραις, Μείζοσιν ή Αγίαις και Μεγάλαις, και εν Οικουμενικαίς, αι δε δια της επικλήσεως και εν Πνεύματι Αγίω λαμβανόμεναι Συνοδικαί αποφάσεις αποτελούσι μίαν φωνήν, ως αποφαίνεται και ο Ιερός Χρυσόστομος, γράφων ότι "μίαν εν Εκκλησία, δει φωνήν είναι αεί" (Εις Α’ Κορινθίους ΛΣΤ , P.G. 61, 3315). 
Της εκκλησιολογικής ταύτης και κανονικής αρχής του συνοδικώς διασκέπτεσθαι και αποφαίνεσθαι ούσης του ακρογωνιαίου λίθου της ζωής και της εν τω κόσμω σωτηριώδους αποστολής και μαρτυρίας της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, επικοινωνούμεν προς την Υμετέραν λίαν ημίν αγαπητήν και περισπούδαστον Μακαριότητα και την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Ελλάδος και, εν τη ευθύνη ημών ως του Οικουμενικού Πατριάρχου και του Προέδρου της εν Κρήτη συνελθούσης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, και ως φύλακος του Δόγματος και της κανονικής εν τη κατά Ανατολάς Εκκλησία τάξεως, τιθέμεθα υπό την προσοχήν Υμών τον ακόλουθον προσωπικόν ημών και της περί ημάς Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Μητρός Εκκλησίας σοβαρόν προβληματισμόν. 
Περιέρχονται καθ’ ημέραν εις το καθ’ ημάς Οικουμενικόν Πατριαρχείον και εις την ημετέραν Μετριότητα προσωπικώς εκ διαφόρων πηγών πληροφορίας ότι ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεόδωρος Ζήσης και οι συν αυτώ ομόφρονες κληρικοί και λαϊκοί, δια του διαδικτύου και των διαφόρων μέσων γενικής ενημερώσεως, περιερχόμενοι δε και διαφόρους αδελφάς Όρθοδόξους Εκκλησίας, προσκαλούσι τους αδελφούς Προκαθημένους και τους ποιμένας, αλλ’ ιδιαιτέρως τον ευσεβή Ορθόδοξον Λαόν, εις ανταρσίαν και αμφισβήτησιν των αποφάσεων της εν Κρήτη εν ευλογίαις και εν επιτυχίαις συνελθούσης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, η εις τας εργασίας της οποίας συμβολή της Υμετέρας προσφιλούς Μακαριότητος και της Αντιπροσωπείας της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος υπήρξεν οικοδομητική και συντελεστική της σημειωθείσης επιτυχίας. 
Και ως να μη ήρκει το διαβρωτικόν συνειδήσεων και προκαλούν σκανδαλισμόν ανίερον έργον των ευαρίθμων τούτων κληρικών και λαϊκών εν τω κλίματι της Αγιωτάτης εκκλησίας της Ελλάδος, αι πληροφορίαι αύται, μη διαψευσθείσαι μέχρι σήμερον υπό τινος, αναφέρουσιν ότι ήδη αντιπροσωπεία υπό τον μνημονευθέντα ανωτέρω κληρικόν επεσκέφθη τας Αγιωτάτας Ορθοδόξους Εκκλησίας της Βουλγαρίας και της Γεωργίας, καθώς και την εκκλησιαστικήν Επαρχίαν της Μολδαβίας, και προέβη εις αναστάτωσιν του εκείσε πληρώματος, γενομένη ατυχώς δεκτή και υπό αδελφών Προκαθημένων και Ιεραρχών των ειρημένων Εκκλησιών. Επί πλέον, η ομάς αυτή, κατά τας αυτάς πληροφορίας πάντοτε ενεφάνισεν εαυτήν κατά την παρουσίαν αυτής εν Γεωργία ως μεταφέρουσαν την συνείδησιν του πληρώματος της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
Συμμερίζεται ασφαλώς και η Υμετέρα Μακαριότης και η Ιερά Σύνοδος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, ότι τα σκοπίμως και ανιέρως διαθρυλούμενα και διαδιδόμενα υπό των εν λόγω κληρικών και λαϊκών αποτελούσι, κατά τον Μέγαν Βασίλειον, «ψυχών δηλητήρια [...] άπερ αι [...] μήνιγγες» των ειρημένων «εκβοώσι πολυφάνταστοι ούσαι δια το πάθος» (Επιστολή 210, Τοις κατά Νεοκαισάρειαν λογιωτάτοις] R.G. 32] 777Α). Άλλωστε, «το σχίσαι Εκκλησίαν, και φιλονείκως διατεθήναι, και διχοστασίας εμποιείν και της συνόδου διηνεκώς εαυτόν αποστερείν, ασύγγνωστον και κατηγορίας άξιον, και πολλήν έχει την τιμωρίαν» (Ιερού Χρυσοστόμου, Κατά Ιουδαίων Γ', R.G., 48, 872). 
Ατυχώς, την συμπήξασαν μέτωπον κατά της κανονικής Εκκλησίας και των αποφάσεων της εν Κρήτη συνελθούσης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου γνωστήν ομάδα ενισχύουσι, δια της στάσεως αυτών, και αδελφοί Ιεράρχαι της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, δια της γραφίδος και του ευκαίρως - ακαίρως εκφερομένου, προ και μετά την σύγκλησιν της Μεγάλης Συνόδου, επί παντός του επιστητού ακρίτου λόγου αυτών, ως επί παραδείγματι οι Ιερώτατοι Μητροπολίται Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος και Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Οι ούτως ενεργούντες λησμονούσιν ασφαλώς ότι "τα συνοδικώς σκεπτόμενα και διαγινωσκώμενα, των κατά μόνας γνωματευομένων κρείττονα εισι και επικρατέστερα" (Ιωάννου του Κίτρου, Αποκρίσεις προς Κωνσταντίνον αρχιεπίσκοπον Δυρραχίου τον Καβάσιλαν, Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα των Θείων και Ιερών κανόνων» Ε’ τόμος, σελ. 403). 
Όθεν, παρακαλούμεν την Υμετέραν Μακαριότητα και την περί Αυτήν Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος, της μετασχούσης της εν Κρήτη Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και συναποφασισάσης και συνυπογραψάσης πάντα τα Συνοδικά κείμενα όπως, εις εφαρμογήν της αποφάσεως της Συνόδου ταύτης, καθ’ ην τα κείμενα ταύτα τυγχάνουσι δεσμευτικά διά πάντας τους Ορθοδόξους πιστούς, κληρικούς και λαϊκούς (βλ. Κανονισμόν Οργανώσεως και Λειτουργίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, άρθρον 13, παρ. 2), λάβητε τα προσήκοντα μέτρα και προβήτε εις τας δεούσας συστάσεις προς τους ειρημένους κληρικούς και προς τα συγκεκριμένα στελέχη ίνα παύσωσι να ενεργώσιν αντιεκκλησιαστικώς και αντικανονικώς, να σκανδαλίζωσι ψυχάς, "υπέρ ων Χριστός απέθανε», και να προκαλώσι προβλήματα εις την ενιαίαν Ορθόδοξον Εκκλησίαν. 
Καλώς γιγνώσκοντες οι πάντες, ότι "ουδέν ούτω παροξύνει τον Θεόν, ως το Εκκλησίαν διαιρεθήναι» (Ιερός Χρυσόστομος, Προς Εφεσίους ΙΑ , P.G. 62, 85), ως ατυχώς συμβαίνη δια της συμπεριφοράς των ειρημένων, ουδεμίαν αμφιβολίαν έχομεν ότι η Υμετέρα Μακαριότης και η Ιερά Σύνοδος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος θέλετε ενεργήσει το δέον, κατά την κανονικήν ακρίβειαν, και προβή εις τας δεούσας προς τους ειρημένους κληρικούς και λαϊκούς εκκλησιαστικάς συστάσεις και προτροπάς, ίνα μη δίδωσιν αφορμάς εις "σκάνδαλα", επί απειλή επιβολής, εν περιπτώσει μη ανανήψεως, των προβλεπόμενων υπό των Θείων και ιερών κανόνων κυρώσεων, προς θεραπείαν των δια της συμπεριφοράς αυτών προκαλουμένων εις το σώμα της Εκκλησίας μωλώπων. 
Προς τούτοις, ωσαύτως παρακαλούμεν θερμώς την Ύμετέραν Μακαριότητα όπως επιστήση ιδιαιτέρως την προσοχήν των προκαλούντων δια δηλώσεων και εγκυκλίων αυτών αναστάτωσιν εις τον λαόν του Θεού αδελφών Ιεραρχών της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, ως των ανωτέρω ρηθέντων Μητροπολιτών Καλαβρύτων και Αιγιαλείας και Πειραιώς, συν τη δηλώσει ότι εάν δεν ανανήψωσι και δεν έλθωσιν εις εαυτούς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον θέλει αντιμετωπίσει το δημιουργούμενον πρόβλημα δια της διακοπής της εκκλησιαστικής και μυστηριακής κοινωνίας μετ’ αυτών, ως προκαλούντων την κοινήν ευθύνην και το χρέος πάντων των Ορθοδόξων Ποιμένων προς διασφάλισιν της ενότητος, της ειρήνης και της ενιαίας μαρτυρίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
Τα ανωτέρω, εν πόνω ψυχής και άλγει καρδίας καταγγέλλοντες υπευθύνως, πριν ή το υπερβαίνον το δικαίωμα ελευθέρας εκφράσεως οικοδομητικής γνώμης ανίερον τούτο έργον λάβη μείζονας και δυσθεραπεύτους διαστάσεις, επαφιέμεθα τα περαιτέρω τη συνέσει της Υμετέρας Αγάπης και της σεβασμίας Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, και διατελούμεν μετά βαθείας της εν Κυρίω αγάπης και τιμής εξιδιασμένης. 
18 Νοεμβρίου 2016 
Της Υμετέρας σεβασμίας Μακαριότητος 
αγαπητός εν Χριστώ αδελφός 
ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος

12/09/2016

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΝΙΧΩΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΑΛΚΗ


Την ερχόμενη Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016, Κυριακή των Προπατόρων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα χοροστατήσει στην Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου της Κοινότητος Νεοχωρίου στον Βόσπορο. 
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην Κοινοτική Αίθουσα.
Την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, επί τη μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθούντος του Θαυματουργού, ο Πατριάρχης θα χοροστατήσει στην Θεία Λειτουργία που θα τελεσθεί στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Σκήτη του Αγίου Σπυρίδωνος στην Χάλκη. 

12/08/2016

ΦΩΤΙΟΣ Ο Β΄(1929-1935): Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Ο ΦΕΡΩΝ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥΓράφει ο Θεολόγος – Εκκλησιαστικός Ιστορικός – Νομικός Ιωάννης Ελ. Σιδηράς 
ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
ΦΩΤΙΟΣ Ο Β΄(1929-1935) 
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Ο ΦΕΡΩΝ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
• Ο Πατριάρχης στον οποίο για πρώτη φορά (1930) ανεγνώρισε εγγράφως το τουρκικό κράτος το πατριαρχικό αξίωμα ύστερα και από τις πιέσεις του Ελ. Βενιζέλου 
• Ο ακατάβλητος υπερασπιστής των δικαίων της Ανατολικής Ρωμυλίας

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΛΗΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΕΡΜΗΣ


" ...τινές θεωρούν κατόρθωμα το ότι δεν μετείχον εις τας εργασίας της [Αγίας και Μεγάλης] Συνόδου ή θεωρούν υποχρέωσίν των να κατηγορούν και να κατακρίνουν τας αποφάσεις, δίχως να έχουν τω όντι εκκλησιαστικήν και θεολογικήν επιχειρηματολογίαν..." 
Διαβάστε στη συνέχεια ολόκληρη την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Αποστόλου,  στον πανηγυρίσαντα Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Θέρμης Θεσσαλονίκης (6-12-2016). 

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΗ BOSE


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, πριν ακόμα γίνει Πατριάρχης, είχε αναπτύξει φιλικές σχέσεις με την Μονή του Bose κοντά στο Μιλάνο. Ως Πατριάρχης έχει επισκεφθεί επανειλημμένως την Μονή και κατά την πρόσφατη επίσκεψή Του στην περιοχή του Σαλέντο επισκέφθηκε το εκεί Μετόχι της Μονής.
Όπως είναι γνωστό η Μονή του Bose επιδεικνύει – εκτός των άλλων – και μία αξιοθαύμαστη εκδοτική δραστηριότητα. Έτσι, είναι φυσικό θα λέγαμε, οι εκδόσεις Qiqajon της Μονής, να προβούν σε έκδοση βιβλίων με κείμενα του Οικουμενικού Πατριάρχου, μεταφρασμένα για το ιταλόφωνο κοινό. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί τέσσερα βιβλία, τα οποία παρουσιάζουμε συνοπτικώς.


 Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν
Πρόκειται για μία συναγωγή ομιλιών του Πατριάρχου, συμπεριλαμβανομένης και της ενθρονιστήριας ομιλίας του, όπως και εκείνης που έκανε στη Ρώμη για την Via Crucis sto Κολοσσαίο μπροστά στον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Β’ Τα κείμενα μεταφράστηκαν από τα Ελληνικά και τα Αγγλικά.


Συνάντηση με το Μυστήριο
Είναι η μετάφραση του αγγλικού βιβλίου Encountering the Mystery (2008), μια σύγχρονη ανάγνωση της Ορθοδοξίας, που μεταφράστηκε και εκδόθηκε και στα Ελληνικά το 2011. 
Για την ελληνική έκδοση δείτε περισσότερα σε παλαιότερη ανάρτηση μας.


Η πορεία του διαλόγου και της ειρήνης
Είναι μια συλλογή κειμένων αφιερωμένων στο θέμα του οικουμενικού και διαθρησκειακού διαλόγου, και της ειρήνης, που μεταφράστηκαν από την αγγλική έκδοση του Fordham: In the World, Yet Not of the World: Social and Global Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, edited by Patriarch Bartholomew and John Chryssavgis. Fordham University Press, New York, 2009, και Speaking the Truth in Love: Theological and Spiritual Exhortations of Ecumenical Patriarch Bartholomew, edited by Patriarch Bartholomew and John Chryssavgis. Fordham University Press, New York, 2010.


Η μητέρα μας η γή 
Το βιβλίο περιλαμβάνει κείμενα για το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, που γράφτηκαν και εκφωνήθηκαν την διετία 2014/2015. Να σημειωθεί ότι το βιβλίο εκδόθηκε λίγο μετά από την έκδοση της παπικής εγκυκλίου Laudato si’ που είναι αφιερωμένη στο ίδιο θέμα, όπου ο Πάπας Φραγκίσκος, στην αρχή του κειμένου, αναγνωρίζει ρητά και ανοικτά την καθοριστική έμπνευση που έλαβε για το θέμα από τα κείμενα και τις δραστηριότητες του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Να σημειωθεί, επίσης, ότι ο τίτλος Nostra madre terra είναι έκφραση παρμένη από τον ύμνο Cantico delle creature του Αγίου Φραγκίσκου της Ασσίζης, όπως εξάλλου και ο τίτλος της Laudato si’. Τα κείμενα μεταφράστηκαν από πρωτότυπα στα Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά που πρωτοδημοσιεύτηκαν σε διάφορες ιστοσελίδες. 
Όλα αυτά τα βιβλία εκδόθηκαν με την άδεια και την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχου, που μάλιστα έγραψε και εισαγωγή στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο βιβλίο. Το τέταρτο βιβλίο χαρίστηκε ως ευλογία της Μονής στον Οικουμενικό Πατριάρχη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης (Νοέμβριος 2015) επίσκεψης Του στο Μετόχιο της Μονής στο Cellole της Τοσκάνης, και φέρει εκτεταμένη εισαγωγή του καθηγουμένου της Μονής π. Enzo Bianchi.

12/07/2016

ΤΟ "Κ" ΤΗΣ "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ


Καθώς συμπληρώνονται 45 χρόνια από τότε που η τουρκική κυβέρνηση έκλεισε τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, το φυτώριο ανάδειξης κληρικών του Οικουμενικού Πατριαρχείου και κέντρου της Ορθοδοξίας προετοιμάζεται για τη «μεγάλη μέρα», που δεν είναι άλλη από την επαναλειτουργία της. Παρότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει δηλώσει πως η Χάλκη θα λειτουργήσει και πάλι, η «Ανάσταση» αργεί... 
Οι υπεύθυνοι της Σχολής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, το Φανάρι, παρά ταύτα, δεν χάνουν την ελπίδα. «Είμαστε απογοητευμένοι, αλλά όχι απελπισμένοι. Εργαζόμαστε για την ημέρα που θα λειτουργήσει ξανά η Σχολή», λέει στο «Κ» ο ηγούμενος της Χάλκης και μητροπολίτης Προύσης, κ. Ελπιδοφόρος.
Ολόκληρη η συνέντευξη στον δημοσιογράφο κ. Σταύρο Τζίμα, για λογαριασμό της "Καθημερινής" εδώ. Οι φωτογραφίες είναι του δημοσιογράφου Κώστα Τσιρώνη. 12/06/2016

ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΜΠΑΡΙ


«Δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί μπροστά στο σκάνδαλο του θρησκευτικού φονταμενταλισμού, που ισχυρίζεται ότι ενεργεί στο όνομα του Θεού, στα φαινόμενα της εκμετάλλευσης του ανθρώπου, και της εξάντλησης των φυσικών πόρων προς όφελος των λίγων και σε βάρος των πολλών, ιδιαίτερα των πιο φτωχών", είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία του απόψε το βράδυ στο Μπάρι στη Βασιλική του Αγίου Νικολάου. 
Ο Πατριάρχης τόνισε ότι "σήμερα, για άλλη μια φορά, η Μεσόγειος Θάλασσα, θάλασσα του πολιτισμού, θάλασσα αλληλεγγύης, η θάλασσα της συνεργασίας, έχει γίνει η θάλασσα των κυμάτων των προσφύγων και των μεταναστών." 
"Ως Χριστιανοί" - είπε - "δεν μένουμε αδιάφοροι σε αυτή την κραυγή του πόνου."

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΑΔΥΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά: 
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 3ης Δεκεμβρίου, καί 
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 4ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησε: 
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 5ην Δεκεμβρίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως - Καθηγητής καί Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, καί 
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Τζιβαλίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 6ης ἰδίου, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐπιδαψιλεύσας πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Παναγιωτάτου, μεταβάντος εἰς Bari Ἰταλίας διά τούς ἑορτασμούς τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

φωτογραφίες από την χοροστασία του Πατριαρχικού Επιτρόπου στον Άγιο Νικόλαο Τζιβαλίου 

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
Προσκυνητάς ἐκ τοῦ Ὁμίλου Μουσικοφίλων «Βυζαντινόν Ἀναλόγιον Καλαμαριᾶς», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Πετροπούλου. 
* * * 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Şükrü Genç, Δημάρχου Sarıyer, παρατεθέν ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις Ξενοδοχείῳ «GRAND TARABYA» δεῖπνον ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 2ας Δεκεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά: 
α) τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, διοργανωθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «İSTANBUL KONGRE MERKEZİ» ἔκθεσιν συγκοινωνιακῶν ὑποδομῶν «TRANSİST 2016», τήν Πέμπτην, 1ην ἰδίου, καί 
β) τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Norio Ehara, Γεν. Προξένου τῆς Ἰαπωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş ξενοδοχείῳ «CONRAD ISTANBUL BOSPHORUS», τήν Παρασκευήν, 2αν τ.μ.. 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά: 
α) τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Παδούης λειτουργίαν ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Fr. Charles, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως ἑκατονταετηρίδος ἀπό τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ (1916 - 2016), αὐθημερόν, καί 
β) τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Zeynel Abidin Erdem, Ἐπιτίμου Προξένου τῆς Ἱσπανίας ἐνταῦθα, παρατεθέν ἐν τῇ ἐν Βεβεκίῳ «ERDEM VİLLA» δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. κ. Rafael Mendivil, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, τό Σάββατον, 3ην τ.μ.. 
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀδαμαντίου Κοκκινάκη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, κατά τό ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ παρατεθέν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «FUAT PAŞA» γεῦμα, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑβδομήκοντα ἐτῶν προσφορᾶς αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 4ην ἰδίου.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΝΑΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥΟ Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε χθες, Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 το απόγευμα, στον Εσπερινό της εορτής του Αγίου Νικολάου, που τελέστηκε στον ναό της Ιεράς Καρδίας, στο Μπάρι της Ιταλίας. 
Με τον Εσπερινό υπεγράφη, παρουσία του Πατριάρχου, από τον Ρωμαιοκαθολικό Αρχιεπίσκοπο του Μπάρι και τον Μητροπολίτη Ιταλίας Γεννάδιο, η πράξη παραχώρησης ναού στους Ορθοδόξους για την κάλυψη των λατρευτικών τους αναγκών. 12/05/2016

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΤΟ ΜΠΑΡΙ (ΒΙΝΤΕΟ)ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ LECCE (4-12-2016)


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016, χοροστάτησε στην Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου στην πόλη Λέτσε της Ιταλίας, ολοκληρώνοντας έτσι την τετραήμερη επίσκεψή του στην περιοχή του Σαλέντο. 
Παραθέτουμε φωτογραφικά στιγμιότυπα και βίντεο από τις Πατριαρχικές δραστηριότητες. 

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ BOSE (ΦΩΤΟ)


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χθες Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του από το Lecce προς Μπάρι, επισκέφθηκε το μετόχι της Μονής Bose, στο Ostuni, στην περιοχή Lamacavallo, όπου εγκαταβιούν πέντε μοναχοί. Από τους αδελφούς αυτούς, ο π. Σαβίνος και ο π. Ραφαήλ είναι ελληνομαθείς, μιλούν απταίστως τα ελληνικά και έχουν συναντήσει πολλές φορές τον Πατριάρχη. Ο π. Ραφαήλ, μάλιστα, έκανε μεταπτυχιακό στην θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
Τον Πατριάρχη προσφώνησε καταλλήλως ο υπεύθυνος του μετοχίου π. Σαβίνος. 


Related Posts with Thumbnails