_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

9/26/2016

ΔΩΡΕΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΗΤΡΑΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ


ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
Ὁ Ἄρχων Ἁγιογράφος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ καταξιωμένος λαϊκὸς κυρίως ζωγράφος κ. Ἰωάννης Μητράκας, ἔκαμε τὴν εὐγενῆ χειρονομίαν νὰ δωρήσει εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον κατὰ διαφόρους καιρούς δώδεκα ἔργα του, δείγματα τῆς δεξιοτεχνίας καὶ εὑρηματικότητός του, καὶ τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ὡς καὶ ἄλλα, σταθμόν πρωτοποριακὸν εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς νεοελληνικῆς εἰκονογραφίας, ἐκπροσωποῦντα τὴν ἐλπιδοφόρον μετανεοβυζαντινὴν κατεύθυνσιν, μακρὰν τῆς ἐκ ποικίλων λόγων ἐπικρατούσης νεοβυζαντινῆς μανιέρας. Ὡσαύτως ἐδώρησεν ἱκανὰ εἰς Ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχείου, ὅπως στὸν γράφοντα, στοὺς ἁγίους Πέργης, Φιλαδελφείας, Προύσης κ.ἄ. Ἔργα του ἐπίσης εὑρίσκονται εἰς τὴν Ἱ. Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης καὶ τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Χαλκηδόνος.
Τὰ ἔργα αὐτὰ συγκεκριμένως εἶναι τὰ ἀκόλουθα: 
Α- Εἰκόνες ἀναμνηστικαὶ σειρᾶς Γραμματοσήμων ἐπὶ τῇ Δισχιλιετηρίδι τοῦ Χριστιανισμοῦ, τὸ ἔτος 2000: 
1- Ἡ Γέννησις, 2- Ἡ Δοξολογία Ἀγγέλων, 3- Ἡ Θεία Πρόνοια, 4- Ἡ Θεία Μετάληψις, 5- Ὁ Διαθρησκειακὸς Διάλογος, 6- Ἡ Θεία Φώτισις, 7- Ἡ εἰς Αἴγυπτον Φυγή1
Β- Εἰκόνες δωρηθεῖσαι τὸ ἔτος 2014: 
1- ΜΡ ΘΥ, 2- Ἡ προσωπογραφία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, 2- Πυργοδεσπότης κἀγώ εἰμί, 3- Ἡ Κωνσταντινούπολις καὶ ἡ Ἁγία Σοφία σύμβολα Χριστιανοσύνης καὶ Ἑλληνισμοῦ (ταῦρος٭βοῦς + πόρος - Βόσπορος), 4- Ἡ Μάνα. 
Ἐνταῦθα δέον νὰ σημειωθεῖ, ὅτι ἡ πρώτη ὁμὰς λόγῳ ἐλλείψεως καταλλήλου χώρου καὶ τοῦ μεγέθους τῶν ἔργων, μετὰ ἓν διάστημα μερίμνῃ τοῦ γράφοντος, ἀπεστάλησαν περὶ τὸ 2015 καὶ κατόπιν ἱκανῆς, ὡς μὴ ὤφελεν, ταλαιπωρίας κατὰ τὴν μεταφορὰν καὶ δὴ ἐν Ἀλεξανδρουπόλει, εἰς τὸ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικὸν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν (Π.Ι.Π.Μ.), τοὺς χώρους τοῦ ὁποίου κοσμοῦν σήμερον, καὶ συγκεκριμμένως τά: Ἡ Δοξολογία Ἀγγέλων, Ὁ Διαθρησκειακὸς Διάλογος, Ἡ Θεία Πρόνοια, Ἡ εἰς Αἴγυπτον Φυγή, ͵Β-2.000 Ἔτη ἐν Χριστῷ καὶ σὺν Χριστῷ, Χριστὸς Γεννᾶται Δοξάσατε (Ἡ Γέννησις), Ἡ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου θεία Εὐλογία, (Ἡ Θεία Μετάληψις), Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Μέγας Ἀρχιερεὺς τῆς Χριστιανοσύνης εὐλογῶν, ἁγιάζων, φωτίζων τοὺς πιστούς (Ἡ Θεία Φώτισις) Πυργοδεσπότης κἀγώ εἰμί. Ἡ εἰκὼν Θεία Φώτισις2 ἐδωρήθη ἀργότερον ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου εἰς τὸν Προύσης Ἐλπιδοφόρον (πρβλ. τὰ ἔγγραφα: Συνολικὸς κατάλογος ἔργων Ἰωάννη Μητράκα στὸ Π.Ι.Π.Μ.). καὶ τὸ ἀπὸ 6.5.2015 εὐχαριστήριον γράμμα τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ καθηγ. Γ. Μαρτζέλου. 
Ἐκτὸς τούτου τυγχάνει ἄξιον θαυμασμοῦ, ὅτι κατὰ τὴν ἐξαγωγὴν αὐτῶν ὑπὸ τοῦ καλλιτέχνου ἐκ τοῦ τουρκικοῦ τελωνείου, ἔλαβε χώραν ἕν "θαῦμα" τῆς Παναγίας καθότι τὰ ἔργα αὐτὰ "ἐποχούμενα" ἐπὶ μικρᾶς ἁμάξης "διέβησαν" ἀνενοχλήτως τὴν πύλην ἐξόδου τοῦ ἀεροδρομίου, ὡσὰν νὰ ἤνοιξεν αὕτη δι' αὐτά!, παρὰ τὸ ἐντυπωσιακὸν μέγεθος τῶν διαστάσεών των. 
Ἐπιπλέον δέον νὰ σημειωθεῖ, ὅτι οὐδεὶς νεότερος καλλιτέχνης ἐδώρησεν τόσα ἔργα εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, γνωστοῦ ὄντος, ὅτι οὗτοι εἶναι λίαν φειδωλοί πρὸς τοῦτο. Διὰ πάντα ταῦτα, ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος τοῦ ἀπένειμεν τὸ Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἁγιογράφου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου (2000). 
Τέλος δέον νὰ τονισθεῖ, ὅτι μέγας ἀριθμὸς ἔργων τοῦ καλλιτέχνου ἔχει δωρηθεῖ ὑπ' αὐτοῦ καὶ εἰς ἰδιώτας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ὡς ἐκ τούτου δέ, εἶναι ἀφάνταστα δυσχερὴς ὁ καταρτισμὸς ἑνός, ἔστω καὶ μὴ πλήρους, καταλόγου αὐτῶν, ἐφ' ὅσον ὁ καλλιτέχνης δὲν εἶχε τοιοῦτον εἰς τὸ Ἀρχεῖον του. 
__________________________________ 
1- Ἡλιουπόλεως καὶ Θείρων (Χαλκηδόνος), Εἰκονογραφικὲς συνθέσεις σειρᾶς γραμματοσήμων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ὀρθοδοξία περ. Β΄ 7 (2000) 71-88. Τὸ σύνολο τῶν εἰκόνων τῶν Γραμματοσήμων εἶναι 6 καὶ μία Ἡ εἰς Αἴγυπτον φυγή, δημοσιευθεῖσα εἰς τὸ διαφημιστικὸν δελτάριον τῶν Γραμματοσήμων ὑπὸ τῶν Ἑλληνικῶν Ταχυδρομείων (Ὑπηρεσία Φιλοτελισμοῦ). Τὰ Ἑλληνικὰ Ταχυδρομεῖα, μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση 25 χρόνων ἀπὸ τὴν ἀνάρρηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στὸν Πατριαρχικὸ Θρόνο τῆς Κωνσταντινούπολης, τιμοῦν τὸν Προκαθήμενο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Κυκλοφοροῦν τὴν Ἀναμνηστικὴ Σειρὰ Γραμματοσήμων - Φεγιέ: «Βαρθολομαῖος - 25 χρόνια Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης». Κ. Π., Νέα τιμητικὴ σειρὰ γραμματοσήμων, Ἠχὼ ἀρ. 9133, 17.6. (2016) 4. 
2- Τοῦ ἔργου τούτου ὑπάρχουν τρεῖς παραλλαγές (repliques): 1- Μὲ τὴν λευκὴν περιστεράν, 2- Τὴν κυανήν (Φανέρωσις) καὶ 3- Τὴν ἐρυθράν (περιστεράν, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα).

9/25/2016

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΟ


ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΟ 
 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΙΛΙΕΤΙΑ: 
ΚΑΘ' ΟΔΟΝ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
14η Ολομέλεια της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
21 Σεπτεμβρίου 2016, Κιέτι Ιταλίας 
Μετάφραση: Ιωάννης Λότσιος, Δρ. Θ.

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΠO ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Στον Ιερό Ναό του Αγίου Βουκόλου Σμύρνης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χειροτόνησε σήμερα, Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016, τον Επίσκοπο Ερυθρών Κύριλλο. 
Η πρώτη χειροτονία αρχιερέως μετά την Μικρασιατική Καταστροφή στην Σμύρνη, και ίσως μετά από αιώνες, όπως επεσήμανε ο Πατριάρχης στην ομιλία του, την οποία δημοσιεύουμε εδώ. 

9/24/2016

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ - 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)


Σήμερα το απόγευμα, Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016, στον Ιερό Ναό Αγίου Βουκόλου Σμύρνης, πραγματοποιήθηκε η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτου Σμύρνης Βαρθολομαίου, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. 
Εκεί ήταν εκατοντάδες πιστοί από Ελλάδα και Τουρκία, όπως και πολιτικοί των δύο χωρών. Σε αυτή την ιστορική ενθρόνιση του Μητροπολίτου Βαρθολομαίου, ακούστηκε για πρώτη φορά μετά από 94 χρόνια και ο ήχος της καμπάνας που τοποθετήθηκε -με την άδεια των τουρκικών Αρχών- στην ελληνορθόδοξη εκκλησία. 
Η καμπάνα χτύπησε με την άφιξη του Οικουμενικού Πατριάρχου.


Ο νέος Μητροπολίτης Σμύρνης έγινε δεκτός με επιφωνήματα χαράς και την προσφώνηση «Άξιος». Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο κ. Βαρθολομαίος σημείωσε: 
«Πρόκειται για μια ευλογημένη και συγκινητική στιγμή, καθώς ο Θεός με αξιώνει με απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχου και της Αγίας Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, να έρθω εδώ στη Σμύρνη και παράλληλα προς τα καθήκοντά μου τα οποία θα ασκώ στην Κωνσταντινούπολη, να ασχοληθώ με τις πνευματικές ανάγκες των ορθοδόξων Χριστιανών οι οποίοι διαβιούν σήμερα στη Σμύρνη. Στην ιστορική αυτή πόλη, στην κοιτίδα αυτή του πολιτισμού, του ελληνικού γένους και της Ορθοδόξου εκκλησίας και εν γένει του Χριστιανισμού. Προσεύχομαι ο Άγιος Θεός με τις πρεσβείες των πολιούχων της Σμύρνης του Αγίου Βουκόλου, του Αγίου Πολυκάρπου, της Αγίας Φωτεινής να με στηρίξουν στο έργο μου αυτό». Μιλώντας για το συμβολισμό της διαδοχής ενός μάρτυρα στο θρόνο της Σμύρνης 94 χρόνια μετά ο κ. Βαρθολομαίος δήλωσε «πολύ συγκινημένος». Ενώ απευθυνόμενος στους Σμυρνιούς όπου γης απηύθυνε χαιρετισμό αγάπης. «Τους διαβεβαιώ ότι θα προσεύχομαι γι’ αυτούς και ότι είμαι ανοιχτός σε κάθε ευχή, σε κάθε προσπάθεια που θα βοηθήσει τους ορθοδόξους εδώ στη Σμύρνη». 
Στην ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη την Ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησαν οι υπουργοί Γιάννης Αμανατίδης και Τέρενς Κουίκ. Παρόντες, επίσης: ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίνα Κασιμάτη, Ο βουλευτής της Ν.Δ. Χαράλαμπος Αθανασίου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης, ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Κωνσταντίνος Κατσίκης, ο Γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας Γιώργος Καλαντζής και ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα Κυριάκος Λουκάκης με τους γενικούς προξένους της Ελλάδας στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη.
 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ


Σήμερα το απόγευμα, στον Ι. Ναό Αγίου Βουκόλου Σμύρνης, τελέστηκε η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, του πρώτου Μητροπολίτου Σμύρνης μετά την Μικρασιατική καταστροφή. 
Ακολουθεί η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, κατά την ενθρόνιση. 


ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (23 Σεπτεμβρίου 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀμβρόσιον Σταμπλιάκαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Νέσερην, Οἰκονομολόγον, ἐκ τῆς Ἠπειρωτικῆς Ἑστίας Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Σάββαν Δαυΐδ Βασιλειάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας. 
- Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Γεδεών Βαρυτίμου, ἀδελφόν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν Ἰωάννου Çolakyan, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Surp Hovhan Vosgeperan, τήν Παρασκευήν, 23ην Σεπτεμβρίου. 
- Τήν Πέμπτην, 22αν ἰδίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί διεβίβασε τάς συλλυπητηρίους εὐχάς τοῦ Παναγιωτάτου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ Εὐγενίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἱεραπέτρας, τήν Κυριακήν, 18ην Σεπτεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἱδρύματος «Hrant Dink» ἐκδήλωσιν ἀπονομῆς βραβείων εἰς ὑπέρ κοινωφελῶν σκοπῶν ἐργαζομένους, ἐν τῷ συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar», τήν Πέμπτην, 22αν ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη Κρήτης, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Πιτσούλη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Ἀηδονοχωρίου Ἡρακλείου, τό Σάββατον, 17ην ἰδίου.

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΤΕΣ "ΠΙΣΤΟΥΣ"


Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Πατριαρχείου Ρουμανίας
Την τελευταία περίοδο έλαβαν χώρα μερικές δημόσιες εκδηλώσεις διαφόρων ατόμων, τα οποία, σε κοσμικό και επιθετικό πνεύμα, κατηγόρησαν και συκοφάντησαν τους ιεράρχες της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας, παρόντες στη Σύνοδο της Κρήτης (Ιούνιος 2016), όπου έλαβαν μέρος σχεδόν 200 αρχιερείς από δέκα Ορθόδοξες αδελφές Εκκλησίες. 
Αυτοί οι οποίοι προωθούν αυτές τις αρνητικές στάσεις είναι γενικά μερικοί ανυπότακτοι κληρικοί και αντικανονικοί, ανυπάκουοι και ασταθείς μοναχοί, οι οποίοι δεν μένουν στα μοναστήρια σύμφωνα με τα μοναστικά διατάγματα, καθώς και ορισμένοι λαϊκοί που επηρεάζονται αρνητικά από εκείνους.
Μια παρόμοια ομάδα διαμαρτυρήθηκε στο Μητροπολιτικό Λόφο (στο Βουκουρέστι) στις 30 Αυγούστου 2016. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πλοϊεστίου κ. Βαρλαάμ, βοηθός του Πατριάρχη, άκουσε τα αιτήματά τους, αλλά αυτοί έδειξαν ότι είναι ανίκανοι για διάλογο, επιθετικοί, και επαναλαμβάνουν ιδέες και αδικαιολόγητες κατηγορίες, κρίνουν και συκοφαντούν τους ιεράρχες οι οποίοι ενέκριναν το κείμενο της Συνόδου της Κρήτης σχετικά με τις σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τους άλλους χριστιανούς. 
Σε μια περίοδο που η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται επίθεση από πολλές εξωτερικές ορατές και αόρατες δυνάμεις του φαινομένου της εκκοσμίκευσης, αυτοί οι ανυπότακτοι, με την δικαιολογία ότι προστατεύουν την Ορθοδοξία, ταράζουν την εσωτερική ειρήνη και ενότητα της Εκκλησίας επειδή δεν βρίσκονται υπό την καθοδήγηση του Πνεύματος του Χριστού. 
Ως εκ τούτου, η πλειονοψηφία του κλήρου, των μοναχών και των πιστών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας διαφυλάττει την ειρήνη και την ενότητα της Εκκλησίας του Χριστού και γνωρίζει την αλήθεια ότι η Σύνοδος της Κρήτης δεν σχημάτισε καινούργια δόγματα, αλλά ομολόγησε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, ενώ οι εκκλησίες ή ετερόδοξες (μη-ορθόδοξες) ομολογίες αποκόπηκαν από την Ορθοδοξία επειδή απομακρύνθηκαν από την Ορθόδοξη πίστη, η οποία είναι η βάση της ενότητας της Εκκλησίας. Ενώ ο Κύριος Ιησούς Χριστός προσευχήθηκε προς τον ουράνιο Πατέρα ώστε οι μαθητές Του και όλοι οι άλλοι οι οποίοι πιστεύουν εις Αυτόν, "ἵνα πάντες ἓν ὦσι" (Ιω. 17,21), δηλαδή να κρατήσουν την ενότητα της Εκκλησίας βάση της αληθινής πίστης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν προωθεί τον θρησκευτικό πόλεμο ή το ομολογιακό μίσος, αλλά "την πίστιν δι᾿ ἀγάπης ἐνεργουμένην" (Γαλ. 5,6), ομολογώντας την Ορθοδοξία με ταπείνωση και ψυχική ειρήνη. 
Άρα, οι αληθινοί ορθόδοξοι χριστιανοί μπορούν να κρατήσουν την ορθή πίστη ακόμη και να βρίσκονται σε διάλογο είτε σε συνεργασία κοινωνικού, φιλανθρωπικού και πολιτιστικού χαρακτήρα με άλλους χριστιανούς, ειδικά σε χώρες όπου οι Ορθόδοξοι χριστιανοί βρίσκονται σε μειονότητα. Παραδείγματος χάρη, στο παρόν υπάρχουν στη Δυτική Ευρώπη, πάνω από 700 Ορθόδοξες Ρουμανικές ενορίες από τις οποίες οι 670, επειδή δεν κατέχουν δικές τους εκκλησίες, προσεύχονται σε νοικιασμένους ή δανεισμένους ναούς από καθολικούς πιστούς, αγγλικανούς ή προτεστάντες, χωρίς αυτοί οι Ρουμάνοι να χάνουν την Ορθόδοξη πίστη τους. 
Άρα ο διαυγής και ρεαλιστικός Ορθόδοξος χριστιανός μπορεί να μείνει πιστός στην Ορθοδοξία ακόμη και όταν βρίσκεται σε διάλογο και συνεργασία με άλλους χριστιανούς χωρίς να είναι φανατικός, συκοφάντης ή επιθετικός. Όμως αυτoί οι οποίοι τώρα ταράζουν την ειρήνη και την ενότητα της Εκκλησίας δεν έχουν καμία ποιμαντορική ευθύνη για τις Ορθόδοξες Ρουμανικές κοινότητες της Διασποράς και ούτε καταλαβαίνουν όση μεγάλη είναι η αμαρτία του διαχωρισμού και της ταραχής της ειρήνης και της ενότητας της Εκκλησίας με την δικαιολογία ότι μόνο αυτοί οι ανυπότακτοι είναι αληθινοί πιστοί, ορθοί και ικανοί για την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας, ονομάζοντας αιρετικούς όλους αυτούς οι οποίοι δεν σκέφτονται όπως αυτοί. 
Ο όρος Εκκλησία σημαίνει συγκέντρωση, όχι διαχωρισμός, δηλαδή συγκέντρωση των Ορθοδόξων χριστιανών στην αγάπη της Αγίας Τριάδος μέσω ομολογίας και βίωση της αληθινής πίστης στην αδελφική έν Χριστώ κοινότητα και υπακοή προς τους πνευματικούς πατέρες στους οποίους ανατέθηκε η διαποίμανση των χριστιανών προς την οδό της σωτηρίας. 
Γι’αυτό πρέπει να διαφυλάττουμε πάντοτε την ειρήνη και την ενότητα της Εκκλησίας του Χριστού!
Related Posts with Thumbnails