_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

3/23/2017

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ


Χαιρετισμὸς 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ. κ. Βαρθολομαίου 
κατὰ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου 
τοῦ Παναγίου Τάφου 
(22 Μαρτίου 2017) 
Μακαριώτατε Πατριάρχα τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλὴμ κύριε Θεόφιλε, μετὰ τῆς περιστοιχιζούσης Ὑμᾶς σεβασμίας Ἱεραρχίας καὶ συμπάσης τῆς Ἁγιοταφικῆς Ἀδελφότητος τοῦ φρυκτωροῦ τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων παλαιφάτου τούτου Πατριαρχείου τῆς Ἁγίας Σιών, καὶ τῶν παρισταμένων συνεορταστῶν Μακαριωτάτου Πατριάρχου τῶν Ἀρμενίων καὶ Ὁσιολογιωτάτου Λατίνου Κουστωδοῦ καὶ πάντων τῶν παρόντων κατὰ τὴν ἱστορικὴν ταύτην στιγμὴν εὐσεβῶν προσκυνητῶν, 
Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργὲ τῆς Ἑλλάδος, 
Ἐξοχώτατοι ἐκπρόσωποι τοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας, τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς, 
Λαὲ τοῦ Κυρίου περιούσιε καὶ πάντες οἱ παροικοῦντες ἐν Ἱερουσαλὴμ ἀδελφοί, 
Ἂν εἰς δεδομένην στιγμὴν τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας «τῶν Ἀγγέλων ὁ δῆμος κατεπλάγη ὁρῶν» τὸν Κύριον καὶ δημιουργόν, συντηρητὴν καὶ κυβερνήτην πάσης τῆς κτίσεως «ἐν νεκροῖς λογισθέντα», ἡμεῖς πάντες σήμερον, καὶ μεθ᾿ ἡμῶν σύμπας ὁ κόσμος, μένομεν ἔκθαμβοι πρὸ τοῦ μυστηρίου τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς μαρτυρίας τῆς Ἀναστάσεως, δηλαδὴ τοῦ ἄρτι ἀποκατασταθέντος καὶ ἀναστηλωθέντος Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου. Μένομεν ἔκθαμβοι καὶ «μία φωνὴ καὶ ψυχὴ» γινόμενοι ψελλίζομεν αἶνον δοξολογίας καὶ εὐχαριστίας πρὸς τὸν ἐν τῷ Κρανίου Τόπῳ, τῷ Γολγοθᾷ, σαρκὶ σταυρωθέντα καὶ ἐνταῦθα ταφέντα Σωτῆρα Χριστόν. Μένομεν ἔκθαμβοι πρὸ τοῦ «ἐξαστράπτοντος ζωὴν» Παναγίου Τάφου, «καταπληττόμενοι ὑπὸ τοῦ θαύματος», ὥς ποτε Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία Ἰακώβου καὶ αἱ ἄλλαι Μυροφόροι, καὶ Πέτρος, ὁ κορυφαῖος.


«Δραμόντες» καὶ ἡμεῖς, ἐκ τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως, ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ ἀεὶ συμπορευομένου μετὰ τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας ἐν τῇ παραφυλακῇ τῶν Ἱερῶν τούτων σεβασμάτων, τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, δραμόντες, λέγομεν, πρὸς τὸ μνῆμα τοῦ Ζωοδότου, Κυρίου, ὄχι ἀσφαλῶς «θρηνολογοῦντες», ἀλλὰ χαίροντες μετὰ τῆς Ὑμετέρας περισπουδάστου Μακαριότητος καὶ μετὰ πάντων, καὶ «κιρνῶντες συμπαθῶς τοῖς δάκρυσι» τὰ μῦρα τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἐκτενοῦς δεήσεως, συγχαίρομεν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, κατὰ τὴν ἱστορικὴν ταύτην ὥραν, τὴν ὁποίαν βιώνει ἡ ἐπὶ γῆς στρατευομένη ἐπὶ δύο καὶ πλέον χιλιετίας Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία, διακηρύττουσα: «Ἴδετε» οἱ πάντες «τὸν τάφον καὶ ἤσθητε, ὁ Σωτὴρ γὰρ ἐξανέστη τοῦ μνήματος».
Μὲ ἰδιαιτάτην χαράν, συγκίνησιν καὶ πνευματικὴν ἀγαλλίασιν, ἀνταποκριθέντες εἰς τὴν Ὑμετέραν φιλάδελφον πρόσκλησιν, Μακαριώτατε ἀδελφέ, Πατριάρχα Ἱεροσολύμων κύριε Θεόφιλε, παριστάμεθα σήμερον εἰς τὴν παροῦσαν τελετήν, ἀγαλλόμενοι μετὰ τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος καὶ τῶν λοιπῶν σεβασμίων ἐκπροσώπων τῶν ἐνταῦθα Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ παρουσιῶν, ἐπὶ τῇ ὁλοκληρώσει τοῦ μνημειώδους τούτου ἔργου, τῇ ποικίλῃ συμβολῇ τῆς ἐκπροσωπουμένης σήμερον ἐνταῦθα ἐντίμου Ἑλληνικῆς Πολιτείας, διὰ τοῦ Ἐξοχωτάτου Πρωθυπουργοῦ αὐτῆς, τῶν Ἐλλογιμωτάτων ἐπιστημόνων τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβείου Πολυτεχνείου, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν ἐκλεκτὴν Καθηγήτριαν κυρίαν Ἀντωνίαν Μοροπούλου, ὡς καὶ τῶν ἀπειραρίθμων εὐλαβῶν Προσκυνητῶν τῶν σεβασμάτων τούτων τῆς Πίστεώς μας. Ἐκφράζομεν πρὸς πάντας τὰς θερμὰς εὐχαριστίας τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου διὰ τὴν κατὰ τρόπον ἀντάξιον τῆς ἱερότητος καὶ τῆς σπουδαιότητος τοῦ ὑπερπολυτίμου καὶ μοναδικοῦ τούτου μνημείου ζωῆς, -καὶ ὄχι ἀσφαλῶς μνήματος θανάτου-, συντήρησίν του, διὰ νὰ «εὐαγγελίζηται τοῖς ἐν Σιὼν» καὶ τοῖς ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης μαθηταῖς καὶ νὰ λέγῃ: «Ἀνέστης ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων, καὶ διελύθη τὰ δεσμὰ τοῦ θανάτου, Κύριε, δόξα Σοι». 
Εἰς τὸν σύγχρονον ἀλληλλοσπαρασσόμενον καὶ κατακερματισμένον κόσμον, ὁ Πανάγιος Τάφος, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ἱστάμεθα, ἀποτελεῖ τὴν μόνην πηγὴν τῆς γνησίας καὶ οὐσιαστικῆς καὶ θείας ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, μὴ στηριζομένης εἰς συμφέροντα καὶ εἰς ἀνθρωπίνας ἐπιδιώξεις, ἀλλὰ εἰς τὸν ἑνοῦντα τὰ διεστῶτα Σταυρόν, τὸν φύλακα τῆς οἰκουμένης, τὴν ὡραιότητα τῆς Ἐκκλησίας, τὸ κραταίωμα τῶν ἐν ἐξουσίαις, τὸ στήριγμα τῶν πιστῶν, τὴν δόξαν τῶν ἀγγέλων, τὸ τραῦμα τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους, τῆς ἀδικίας, τῆς ἀκαταστασίας τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων. 


Ἀδελφοί, 
Ἡ ὥρα αὐτὴ εἶναι ὥρα λειτουργικὴ τῆς ἀτελευτήτου Θείας Λειτουργίας τοῦ φανερωμένου ἐσαεὶ «ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου» Σωτῆρος Χριστοῦ∙ εἶναι δοξολογία εὐγνωμοσύνης «ὑπὲρ πάντων ὧν ἴσμεν καὶ ὧν οὐκ ἴσμεν»∙ κλίμαξ ἀνάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν∙ ἕνωσις τῆς χοϊκῆς φωνῆς μας μὲ τὴν ἀγγελικὴν ὑπὲρ πασῶν «τῶν φανερῶν καὶ ἀφανῶν εὐεργεσιῶν» διὰ τοῦ πάθους, τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ∙ εἶναι ὥρα σιωπῆς ἀπολύτου∙ μνήμη πάντων τῶν γεγενημένων καὶ τῶν γενησομένων∙ βίωμα θεοσδότου ἐλευθερίας. 
Ἐπὶ τοῦ Τάφου καὶ διὰ τοῦ Τάφου τούτου, τοῦ «σμικροῦ μνημείου» ἀλλὰ καὶ ἀπεράντου καὶ «συνέχοντος τὴν οἰκουμένην πᾶσαν», ἐπὶ τῆς εἰκονιζούσης τὸν Τάφον τοῦτον τὸν Πανάγιον Ἁγίας Τραπέζης ἑκάστου Ὀρθοδόξου Ναοῦ, συνεχίζεται ἡ ζωὴ ἡ νῦν, ἡ πρόσκαιρος, καὶ ἡ μέλλουσα, ἡ αἰώνιος. «Σιγησάτω», λοιπόν, κατὰ τὴν μοναδικὴν ταύτην στιγμὴν τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου «πᾶσα σὰρξ βροτεία, καὶ στήτω μετὰ φόβου καὶ τρόμου, καὶ μηδὲν γήϊνον ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω» (Ὕμνος Μ. Σαββάτου, ἀντὶ Χερουβικοῦ). Σιγησάτω προσευχητικῶς πᾶς λόγος χειλέων, ἐνώπιον τῆς ἱστορικῆς συμφωνίας τῶν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει τριῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων, αἱ ὁποῖαι ἀδελφικῶς συνεφώνησαν καὶ συνειργάσθησαν εἰς τὸ θεοφιλὲς τοῦτο ἐγχείρημα. 
Εἰς τὴν κοινὴν ταύτην ἀγαλλίασιν ἡμῶν συμμετέχει πρωτίστως τὸ θεοπρεπὲς ἡμέτερον Γένος, ὁ Ὀρθόδοξος ἑλληνικὸς λαός, διὰ τῆς παρουσίας καὶ συμπροσευχῆς, τοῦ Πρωθυπουργοῦ αὐτοῦ, τῆς Ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἐξοχότητος, κύριε Ἀλέξιε Τσίπρα, ὁ ὁποῖος εἴχετε πρὸ ἡμερῶν καὶ τὴν ἐπέτειον τῶν ὀνομαστηρίων σας, ἐπὶ τῇ θεοτερπεῖ μνήμῃ Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ὁποίας σᾶς συγχαίρομεν, εὐχόμενοι ἐνίσχυσιν καὶ κραταίωσιν διὰ νὰ ὁδηγήσητε τὸ σκάφος τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος εἰς εὐδίους λιμένας, ὡς εἰς ἄλλους «Καλοὺς Λιμένας» τῆς μεγαλωνύμου Κρήτης, λιμένας κατὰ Θεὸν εὐημερίας τοῦ λαοῦ αὐτῆς. 


Μακαριώτατε, 
Τὸ ἡμέτερον Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὸν Γένος καὶ οἱ ἑκάστοτε ἄγρυπνοι φύλακες τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, οἱ ἀπ᾿ αἰῶνος Ἁγιοταφῖται Πατέρες, διεφύλαξαν αὐτὰ θυσιαστικῶς καὶ μᾶς τὰ παραδίδουν ἀποπνέοντα ζωὴν καὶ εἰρήνην καὶ ἀνάστασιν. Τιμῶμεν καὶ εὐγνωμονοῦμεν τοὺς ἡρωϊκῶς καὶ γενναιοφρόνως φυλάξαντας τὴν παρακαταθήκην τῶν Πατέρων, τοὺς Ἁγίους Τόπους τῆς πίστεώς μας. Ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις, ἐνώπιον τοῦ περιλάμπρου Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου εὐλαβῶς ἱστάμενοι, ὁμοφρόνως καὶ ὁμοφώνως ἀναπέμπομεν πρὸς τὸν Παθόντα καὶ Ταφέντα καὶ Ἀναστάντα Κύριόν μας, ἐν εὐχαριστίᾳ καὶ δεήσει τό: «Σὲ ὑμνοῦμεν, Σὲ εὐλογοῦμεν, Σοὶ εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, καὶ δεόμεθά Σου ὁ Θεὸς ἡμῶν». Σοὶ εὐχαριστοῦμεν ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ καρδίας∙ «πάντα γὰρ ἀπέδωκας ἡμῖν». Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι!

3/22/2017

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ


Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η τελετή για την παράδοση στο κοινό του πλήρως αποκατεστημένου από Έλληνες επιστήμονες, Παναγίου Τάφου του Ιησού στην Ιερουσαλήμ.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αγία Γη, είχε πριν την τελετή κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδος Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια μαζί και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο μετέβησαν στον Πανάγιο Τάφο. 
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, ευχήθηκε στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την πρόσφατη ονοματική του εορτή, ενίσχυση και καρτερία, ώστε να οδηγήσει τον ελληνικό λαό σε καλούς λιμένες, σε λιμένες ευημερίας.Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε και τον πρώην Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ειρηναίο. 


3/21/2017

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ


Ὁ Πατριάρχης εἰς τά Ἱεροσόλυμα 
Σήμερον, Τρίτην, 21ην Μαρτίου 2017, τό ἀπόγευμα ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος καί τοῦ κλητῆρος Ἐντιμ. κ. Μαρίου Ταρίνα, κατόπιν δέ ἀδελφικῆς προσκλήσεως τῆς Α. Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄, μετέβη εἰς Ἱεροσόλυμα διά νά παραστῇ εἰς τήν αὐριανήν τελετήν ἐγκαινίων τοῦ ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, κατόπιν τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ ἔργου συντηρήσεως, ἀναστηλώσεως καί ἀποκαταστάσεως αὐτοῦ. 
Περιγραφή τῶν γενησομένων εἰς τήν ἁγίαν Πόλιν θά δημοσιευθῇ μετά τήν ἐπιστροφήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἥτις θά πραγματοποιηθῇ τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 23ης τ.μ.. 
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 21ῃ Μαρτίου 2017 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (21 Μαρτίου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον καί Μητροπολίτην Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τῆς ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενοκαθολικῆς Κοινότητος διοργανωθεῖσαν τελετήν παρασημο- φορήσεως τοῦ Φωτογράφου-Καλλιτέχνου κ. Ara Güler, ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ Ἱ. Ναῷ Surp Pirgiç, τήν Κυριακήν, 19ην Μαρτίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν κατά : Τήν ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş διοργανωθεῖσαν συναυλίαν, ἐπί τῷ ἑορτασμῷ τῶν 102 ἐτῶν ἀπό τῆς μάχης τοῦ Çanakkale, τό Σάββατον, 18ην τ.μ., καί τήν ὑπό τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ διοργανωθεῖσαν ἡμερίδα καί παρουσίασιν τοῦ βιβλίου «Rum olmak Rum kalmak», τήν Δευτέραν, 20ήν Μαρτίου. 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Beyoğlu διοργανωθεῖσαν διάλεξιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Mehmet Uçum, στελέχους τῆς Προεδρίας τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Pera Palace», αὐθημερόν.

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ


Το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα χοροστατήσει στην Θεία Λειτουργία που θα τελεσθεί στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Ευαγγελιστρίας της Κοινότητος Βαφεοχωρίου, επί τη μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 
Την Κυριακή 26 Μαρτίου το απόγευμα, ο Πατριάρχης θα χοροστατήσει στην Ακολουθία του Κατανυκτικού Εσπερινού της Δ' Κυριακής των Νηστειών, στον Ι. Ναό Αγίου Φωκά της Κοινότητος Μεσαχώρου. 
Τον Θείο Λόγο θα κηρύξει ο Αρχιμ. Αγαθάγγελος Σίσκος, Βιβλιοφύλαξ των Πατριαρχείων. 

3/20/2017

Εις πρεσβύτερον χειροτονία και νέος Αρχιδιάκονος στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου (φωτό)


Εκ της Ι. Μητροπόλεως Βελγίου
Την εις πρεσβύτερον χειροτονία του Αρχιδιακόνου του, π. Αθανασίου Τοπαρλάκη, ετέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας, την  Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 19 Μαρτίου 2017, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών. 
Ο εξ Αμφίσσης Φωκίδος καταγόμενος π. Αθανάσιος, είναι έγγαμος κληρικός και πατέρας ενός τέκνου, υπηρετεί δε από τριετίας ευόρκως και ευσυνειδήτως στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου ως Αρχιδιάκονος και Εισηγητής και πρόκειται να συνεχίσει την διακονία του και ως Εφημέριος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Βρυξελλών. 
Εμφανώς συγκινημένος ο χειροτονών Ιεράρχης, Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας, απηύθυνε λόγους πατρικής αγάπης και στοργής προς τον χειροτονούμενο, ο οποίος τυγχάνει να είναι η πρώτη χειροτονία του, μετά την εκλογή του εις Μητροπολίτην Βελγίου, τονίζοντας την υψίστη σημασία του μεγάλου μυστηρίου της Ιερωσύνης και κάλεσε τον νέο ιερέα να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και των επιτακτικών αναγκών της Εκκλησίας και του λαού του Θεού, στον συνεχώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Ανέφερε συγκεκριμένα: “Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀποστολή μας, ἡ ἐργασία μας. Πρῶτα ὡς ἱερέων, συνεχίζοντας μὲ τὴν λατρεία τοῦ Θεοῦ τὸ ἁγιαστικὸ καὶ λυτρωτικὸ ἔργο τοῦ Κυρίου μας, καὶ δεύτερον ὡς ἀνθρώπων, δίνοντας παντοῦ τὴν καλὴ μαρτυρία ὡς ἄνθρωποι πιστοί, δίκαιοι, καλοὶ οἰκογενειάρχες καὶ πολῖται... Ὁ κληρικὸς ὅμως εἶναι ὁ μεσίτης μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων διὰ νὰ μεταφέρῃ στοὺς ἀνθρώπους τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ μέσῳ τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τὴν παρηγοριὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.'' 


Στην Θεία Λειτουργία και την χειροτονία παρευρέθησαν, αποδεχθέντες την ευγενική πρόσκληση του νεοχειροτονηθέντος, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου κ. Μάξιμος Πόθος, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ελβετίας, ο και πνευματικός πατήρ του, και ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Εμμανουήλ Δερμιτζάκης, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου, πενθερός του νέου Πρεσβυτέρου τῆς Ἐκκλησίας. 
Επίσης, προσήλθαν και οι δυνάμενοι προς τούτο, κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, καθώς και αντιπροσωπεία μοναζουσών εκ της Ιεράς Μονής του Γενεθλίου της Θεοτόκου του Άστεν Ολλανδίας, με επικεφαλής την Καθηγουμένη Γερόντισσα Ιωάννα. Παρέστησαν επίσης ο Στρατηγὸς κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης, Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ Βρυξελλών, Άρχοντες οφφικίαλοι του Οικουμενικού Θρόνου και πλήθος πιστών. 
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας χειροθέτησε νέο Αρχιδιάκονο της Μητροπόλεως τον ιεροδιάκονο Φιλάδελφο Καφαλή, ο οποίος χειροτονήθηκε προ ενός έτους στις Βρυξέλλες.


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΕΝΤΟΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου με πολλή χαρά και συγκίνηση γνωρίζει στο πλήρωμά της ότι ο Αιδεσιμώτατος Πρεσβύτερος Εμμανουήλ Σαρρής, ο οποίος ανήκει στον Ιερό Κλήρο της, κατόπιν της σχετικής προτροπής της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης και των προσωπικών του επαφών με τον Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιο, επανήλθε στην κανονική τάξη και άρχισε να μνημονεύει ξανά το όνομα του Επισκόπου του στις Ιερές Ακολουθίες. 
Ο π. Εμμανουήλ είχε διακόψει τη μνημόνευση από την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 5η Μαρτίου 2017. Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 19 Μαρτίου 2017, στην ενορία του, κατά την Θεία Λειτουργία και την ομιλία του, απεκατέστησε την σχέση του με τον Επίσκοπό του και την Τοπική μας Εκκλησία. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στον Κατανυκτικό Εσπερινό που έγινε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και πριν την ομιλία του Πανοσιολ. Αρχιμ. Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη, μετά την σχετική προτροπή του Σεβ. κ. Ευγενίου, ο π. Εμμανουήλ έλαβε τον λόγο για να τονίσει, ενώπιον του Επισκόπου, των αδελφών ιερέων και του εκκλησιάσματος, οι οποίοι προσευχητικά και εναγώνια επί δεκαπέντε ημέρες παρακολουθούσαν το θέμα που είχε ανακύψει, ότι αναθεωρεί την προηγούμενη στάση του και ότι επιβεβαιώνει την θέση του εντός της Εκκλησίας των Ρεθυμνίων. 
Δόξα τω Θεώ, με αγάπη και ταπείνωση έκλεισε το ζήτημα αυτό που προς καιρόν στενοχώρησε την Τοπική μας Εκκλησία. 
Ο Επίσκοπός μας κ. Ευγένιος, στο τέλος του Εσπερινού και αφού ευχαρίστησε όλους, ανακοίνωσε ότι, τροποποιώντας το πρόγραμμά του για την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, το απόγευμα της προσεχούς Κυριακής Δ' των Νηστειών, 26ης Μαρτίου 2017, θα χοροστατήσει κατά τον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ελευθερωτρίας Άνω Καλλιθέας Ρεθύμνου, όπου διακονεί ο π. Εμμανουήλ Σαρρής.


3/19/2017

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ 2017 ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)

φωτογραφίες: Yani Kayakoparan

Με Πατριαρχική και Συνοδική Χοροστασία, κατά την Πατριαρχική Τάξη, γιορτάστηκε σήμερα στο Φανάρι (19-3-2017) η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. 
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο του Οικουμενικού Πατριαρχείου: 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Γ' Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 19ης Μαρτίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος. 
 

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Τζιβαλίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, μετά τοῦ Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ Ἱερολ. κ. Ἀμβροσίου Σκαρβέλη. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀναστάσιον Σαλαπάταν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Βικτωρίας καί τοῦ υἱοῦ των Ἐλλογ. κ. Δημητρίου, Διδάκτορος Θεολογίας. 
- Τήν Ἐξοχ. κ. Sema Kılıçer, Στέλεχος τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Τήν Εὐγεν. κ. Καλλιόπην Τεκίρνταγ, ἐκ τῆς Πόλεως. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Βεριόπουλον, ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

3/18/2017

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ


Λόγος  
τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, 
κατά τήν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, 
καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν 
τῶν ἀειμνήστων Ἀρχόντων Πρωτοψαλτῶν, Λαμπαδαρίων καί 
Δομεστίκων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, 
καί τῶν λοιπῶν Ὀφφικιούχων καί μή Ἱεροψαλτῶν τῶν διακονησάντων ἐν τῇ Πόλει. 
(Σάββατον, 18 Μαρτίου 2017) 
«Ὁ Θεός, ᾠδήν καινήν ᾄσομαί σοι, 
ἐν ψαλτηρίῳ δεκαχόρδῳ ψαλῶ σοι.»
(Ψαλμ. 143,10)
Σεβασμιώτατε Δέσποτα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, 
Εὑρισκόμενοι ἐν τῇ ἀνηφορικῇ ὁδῷ πρός συνάντησιν καί συσταύρωσιν μετά τοῦ Νυμφίου τῆς Ἐκκλησίας, ἐν μέσῳ τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, ἐν τῇ ἀγαθῇ μερίμνῃ διά τά μέλη της καί γνωρίζουσα νά τιμᾶ καί νά ἐπαινῇ ὅ,τι καλόν καί ἀγαθόν ἀποτίει σήμερον φόρον τιμῆς καί μνήμης ἀλλά καί προσευχῆς δι᾽ ὅλους ὅσους εὐσεβῶς καί μετ᾽ἐνθέου ζήλου ὑπηρέτησαν ἀνά τούς αἰῶνας τά ἱερά Ἀναλόγια τῆς ἱερᾶς ταύτης Καθέδρας, ἀλλά καί ἅπαντας τούς ἐν τοῖς Ἱ. Ναοῖς τῆς Βασιλίδος διακονήσαντας Ὀφφικιαλίους καί μή Ἱεροψάλτας.
Εἰς τήν κοινωνίαν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος ἑκάστη διακονία λογίζεται ὡς χάρισμα ἀπορρέον ἐκ τοῦ Δωρεοδότου Θεοῦ, τό ὁποῖον τίθεται εἰς τήν ὑπηρεσίαν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας πρός δόξαν Θεοῦ καί ὅφελος κοινόν τῆς κοινωνίας τῶν πιστῶν. 
Καί ὅπως ὁ τήν παρελθοῦσαν Κυριακήν τιμηθείς Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς μᾶς ἐδίδαξεν ὅτι κοινωνοῦμεν μετά τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καί γινόμεθα μέτοχοι τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, αἱ ὁποῖαι εἶναι δῶρον καί χάρισμα τοῦ Κυρίου πρός τόν ἄθρωπον, ἔτσι τά ποικίλα χαρίσματα εἶναι δῶρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἕν ἐκ τῶν χαρισμάτων τούτων εἶναι ἡ διά τῶν φυσικῶν ἱκανοτήτων τοῦ ἀνθρώπου ἀκατάπαυστος δοξολογία τοῦ Θεοῦ καί μάλιστα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἐκφραζομένη διά τῆς ἀποδόσεως τῶν σοφωτάτων ὕμνων, τῶν γραφέντων ἐκ τῶν τιμίων χειρῶν τῶν Πατέρων μας. 
Ἡ δοξολογία τοῦ Θεοῦ, ἡ ἱκεσία καί ἡ εὐχαριστία δέν ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικῶς ἐκ τῆς καλλιφωνίας, ἡ ὁποία δίδεται εἰς τούς ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως πίστεως. Ἡ δοξολογία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ εἶναι θεῖον δῶρον καί καλεῖται ὁ κάτοχός του νά τό ἀνακαλύψῃ καί νά τό καλλιεργήσῃ κατά τόν δυνατόν καλλίτερον τρόπον ὥστε νά ἀντιπροσφέρῃ εἰς τόν Κύριον δόξαν καί εὐχαριστίαν. Ἕκαστον χάρισμα προϋποθέτει τήν συναλληλίαν πολλῶν καί ἐν προκειμένῳ ταπείνωσιν, σεμνότητα, ἐπίγνωσιν, ἐντιμότητα, εἰλικρίνειαν, λειτουργικόν ἦθος, ἁρμονικήν συναντίληψιν καί ἐκκλησιαστικόν φρόνημα.
Ἡ δοξολογία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐκφράζεται ὑπό τῶν διακόνων τῶν ἀναλογίων τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι ἡ ψαλτική τέχνη ἡ ἀναβιβάζουσα εἰς ὕψος πνευματικόν τούς συμμετέχοντας εἰς τήν Θείαν Λατρείαν, εἰς ὕψος οὐχί συναισθηματικόν καί συγκινησιακόν, ἀλλά πνευματικόν. Τό ὕψος τοῦτο τῆς πνευματικῆς ζωῆς ἔχει ὡς πεμπτουσίαν τήν πηγαίαν ταπείνωσιν καί ἀνάγει τόν πιστόν εἰς ἀνύψωσιν ἐκ τῶν τοῦ κόσμου διά τῆς Θεολογίας τῶν ὕμνων. 
Ἡ ἱεροψαλτική τέχνη, τό πολύτιμον τοῦτο μέγεθος τοῦ Θεοῦ εἰς τήν Πόλιν μας, εἰς τήν Κωνσταντινουπολίτιδα Μεγάλην Ἐκκλησίαν, ἀποτελεῖ παράδοσιν αἰώνων. Θά ἐχαρακτηρίζαμεν τά ἐνώπιόν μας Πατριαρχικά Ἀναλόγια ὡς θησαυροφυλάκιον πνευματικόν. Ἐπίγειον Ἐδέμ, εἰς τήν ὁποίαν γλυκύλαλοι ἀηδόνες ἅδουν ἀκαταπαύστως τά μεγαλεῖα τῆς Τρισηλίου Θεότητος. Τοῦτα τά Ἀναλόγια φεγγοβολοῦν τήν δωρεάν τοῦ Θεοῦ ἀκόμη καί μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας. Τά Πατριαρχικά Ἀναλόγια εἶναι τά ὁρατά σημεῖα τῆς πατρῴας ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ὡς αὕτη ἐκαλλιεργήθη ὑπό τῶν μεγάλων Ἱεροψαλτῶν καί Διδασκάλων. 
Ἡμεῖς, κλῆρος καί λαός, αἰσθανόμεθα μεγάλην τήν εὐγνωμοσύνην μας πρός τήν πανσθενουργόν Χάριν τοῦ Θεοῦ διότι ἐχάρισεν εἰς ἡμᾶς τήν εὐκαιρίαν νά ἀπολαμβάνωμεν τήν ἱεράν ταύτην τέχνην καί νά δυνάμεθα νά ἐκπληρώνωμεν τό χρέος τῆς παραλαβῆς καί παραδόσεως τῆς παρακαταθήκης τῶν προγενομένων ἀειμνήστων πατέρων μας, ἐπί τῶν βημάτων τῶν ὁποίων συνεχίζομεν. 
Διά τοῦτο ἡ εὐγνωμοσύνη τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐκφράζεται σήμερον ἐν τῇ Θείᾳ Λειτουργίᾳ καθ᾽ ἥν τελοῦμεν τό μνημόσυνον τῶν Ἱεροψαλτῶν αὐτῆς. Τελοῦντες τό Μνημόσυνόν των ἐν λατρευτικῇ συνάξει τιμῶμεν τήν μνήμην των καθώς οὗτοι περιπολεύουν εἰς τάς οὐρανίους μονάς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἔνθα ψάλλουν καινήν ᾠδήν εἰς τόν ἀνακαινίσαντα τήν κτίσιν Ἰησοῦν Χριστόν. 
Ἡ εὐγνωμοσύνη μας ἐκφράζεται διά τῆς ἐνθέρμου προσευχῆς καί διά τῆς ἐμβαπτίσεως τῶν μακαριστῶν εἰς τό ζωηρόν αἷμα τοῦ Κυρίου μας τό ἀφθαρτοποιοῦν καί ἀθανατίζον. 
῍Ας ἐμπνευσθῶμεν ἀπό το λαμπρόν παράδειγμά των, ἄς μιμηθῶμεν τήν ἀφοσίωσίν των εἰς τάς ἱεράς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας μας καί τήν ἀγάπην των πρός τήν ὑμνολογίαν τοῦ Θεοῦ καί νά κατασταθῶμεν μιμηταί τοῦ ἀδαμαντίνου ὑποδείγματος τό ὁποῖον διαχρονικῶς κατέλιπον. 
Τά χαρακτηρίζοντα τό περιώνυμον Πατριαρχικόν ὕφος τῆς ἱερᾶς τέχνης καί διακονίας τῆς ψαλτικῆς τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ σαφήνεια, ἡ μεγαλοπρεπής ἁπλότης καί διαύγεια, τό εὔρυθμον καί ἀπέριττον, ἡ σεμνότης καί ἡ ἀρετή τοῦ μέτρου, δέον νά ἀποτελοῦν τόν χρυσοῦν κανόνα καί τό πνευματικόν ἐγχειρίδιον εἰς τήν ἐνάσκησιν τῆς διακονίας μας ἀλλά καί νά διέπουν ὁλόκληρον τήν ὕπαρξίν μας. 
Ἐάν θέλωμεν νά τελοῦμεν πραγματικόν καί οὐσιαστικόν Μνημόσυνον διά τούς ἀειμνήστους ὑπηρέτας - μύστας τῆς ἱερᾶς ὑμνωδίας ἄς μήν ἀρκεσθῶμεν εἰς μίαν στεῖραν ἀνάμνησιν καί αὐτάρεσκον ἀνάμνησιν τοῦ παρελθόντος, ἀλλά  ἄς μᾶς διακατέχει ὁ σεβασμός τῶν παραδεδομένων, ἡ μετ᾽ εὐλαβείας καί πίστεως τήρησίς των, ἡ μετά περισσοῦ ζήλου διάσωσίς των ἀλλά καί ὁ συνεχής ἀγών διά τήν μεταλαμπάδευσιν εἰς τάς ἐπερχομένας γενεάς, χωρίς νά κρύπτωμεν τό τάλαντον ἀλλά νά τό πολλαπλασιάζομεν, ἵνα καρπόν πολύν δρέψωμεν καί εὐαρεστήσωμεν τῷ Θεῷ. 
Τά δεκάχορδα ψαλτήρια τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, οἱ ἐπίγειοι ἄγγελοι τῶν Ἀναλογίων της, ψάλλουν ἤδη τήν καινήν ᾠδήν πρός τόν Θεόν ἀντιδοξάζοντες διό τό δοθέν χάρισμα. Διά τοῦτο, εἴη ἡ μνήμη αὐτῶν ἐν τῷ ἀφθάρτῳ, μόνῳ Σοφῷ Θεῷ, αἰωνία καί ἄληστος.  Ἀμήν!

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (18 Μαρτίου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 18ης Μαρτίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό ἀνά πενταετίαν Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἀρχόντων Πρωτοψαλτῶν, Λαμπαδαρίων καί Δομεστίκων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τῶν θεαρέστως ἀνά τούς αἰῶνας κοσμησάντων τά Πατριαρχικά Ἀναλόγια, καί τῶν λοιπῶν Ὀφφικιαλίων καί μή Ἱεροψαλτῶν τῶν διακονησάντων ἐν τοῖς Ἱ. Ναοῖς τῆς Πόλεως.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας. 
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης περί τῆς προσφορᾶς τῶν ἀειμνήστων Ἱεροψαλτῶν καί ἀπηύθυνε πατρικάς παραινέσεις καί συμβουλάς πρός τούς Μουσικολ. ὑπηρετοῦντας τά ἱ. Ἀναλόγια. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, ἐξ Ἰταλίας. 
- Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Βασίλειον Κολοκυθᾶν, τήν Ἐλλογ. κ. Ἐλευθερίαν Τσακανίκα, Καθηγήτριαν ἐν τῷ Ἐθνικῷ Μετσοβείῳ Πολυτεχνείῳ, καί τούς Ἐντιμ. κυρίους Τιμολέοντα Κουϊμτζόγλου καί Γεώργιον Παυλόπουλον, Ἀρχιτέκτονας. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Δήμητρα Κούκουρα, Καθηγήτριαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
- Τούς Ἐντιμ. κυρίους Στέφανον Κοτσέρ καί Dario De Santis, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Ἀγγελικήν Δούρη, Κρινιώ Βεριοπούλου καί Βασιλικήν Ἀβτζῆ, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Ἑλένην Ζησοπούλου, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
-  Τήν Εὐγεν. κ. Natallia Vasilevich, ἐκ Γερμανίας.
Related Posts with Thumbnails