_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

8/18/2017

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ


Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον 
Ἡ ἑορτή τῆς Παναγίας μέ τόν Πατριάρχην εἰς τήν Ἴμβρον 
Ἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃ Του πρός τήν γενέτειραν Ἴμβρον,ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη καί πάλιν αὐτήν, τήν φοράν ταύτην ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀπό 11ης ἕως 16ης τ.μ. Αὐγούστου 2017. 
Μαζί Του ἦσαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Βαρθολομαῖος ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, οἱ Πανοσιολ. Ἀρχειοφύλαξ κ. Βησσαρίων καί Κωδικογράφος κ. Παΐσιος ἐκ Φαναρίου καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, δημοσιογράφος καί φωτογράφος. 
Κατά τήν παραμονήν Του ἐν τῇ Νήσῳ ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησεν εἰς Παρακλήσεις, Ἑσπερινούς καί λειτουργίας εἰς ὅλα τά χωρία καί προεξῆρχε τῆς θ. λειτουργίας τήν ἡμέραν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τοῦ ὡς ἄνω Ἀρχιερέως καί τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, εἰς τά Ἀγρίδια, ὅπου γίνεται κατ᾿ ἔτος πανιμβριακή πανήγυρις μέ τήν προσέλευσιν καί συμμετοχήν πολλῶν Ἰμβρίων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ὡς καί φίλων τῆς Νήσου. 


Εἰς τό τέλος τῆς θ. λειτουργίας ταύτης ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς Ἄρχοντα Δικαιοφύλακα τόν Ἐλλογ. κ. Πάριν Ἀσανάκην, νομικόν, ἐπί σειράν ἐτῶν Πρόεδρον καί νῦν Α΄ Ἀντιπρόεδρον τοῦ ἐν ἈθήναιςΣυλλόγου Ἰμβρίων, ἐνῶ τήν Κυριακήν, 13ην τ.μ., ὁ Πατριάρχης κατά τήν χοροστασίαν Του εἰς τό Σχοινούδι ἐχειροθέτησεν εἰς Ἄρχοντα Ὀστιάριον τόν Ἐλλογ. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ ἑδρευούσης Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης, ἑορταζούσης τήν ἐνενηκοστήν ἐπέτειον τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς. Εἰς τάς προσφωνήσεις Του πρός τούς νέους ὀφφικιαλίους ὁ Πατριάρχης ἐξῇρε τήν συμβολήν των εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς προασπίσεως τῶν δικαίων τῆς Ἴμβρου καί τῶν Ἰμβρίων καί ἰδιαιτέρως εἰς τήν λίαν εὐχάριστον ἐξέλιξιν τῆς ἐπαναλειτουργίας τῶν σχολείων τῆς Νήσου, διά τήν ὁποίαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐξέφρασε τήν χαράν καί τήν εὐαρέσκειαν Αὐτῆς καί ἔκαμεν ἰδιαιτέραν ἀποστροφήν πρός τούς ἐκπαιδευτικούς καί τό ὑψηλόν λειτούργημά των. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς, ὡς πράττει πάντοτε, τόν Ἔπαρχον Ἴμβρου Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel καί τόν Δήμαρχον Ἐντιμ. κ. Ünal Çetin. 
Ἀκόμη, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσεν ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Παναγίας μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ζεύγους τῶν ἀειμνήστων Ἰωάννου καί Αἰκατερίνης Χατζηανδρέου, ἐτέλεσε δέ τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ πρότριτα κοιμηθέντος ἱερέως Δημητρίου Κικιδέλλη, εὐόρκως ὑπηρετήσαντος ἐπί πολλά ἔτη τήν Ἐπαρχίαν. 
Κατά τάς ἡμέρας ταύτας τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων παρών εἰς αὐτάς ἦτο καί ὁ ἐν τῇ Πόλει Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης μετά τῆς ἐριτίμου ὁμοζύγου αὐτοῦ Μαρίας, ᾗτινι ὁ Πατριάρχης συνεχάρη καί ηὐχήθη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.

8/17/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (17 Αυγούστου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Τήν ἑσπέραν τῆς Τετάρτης, 16ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τοῦ ταξειδίου Του εἰς τήν γενέτειράν Του Ἴμβρον. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Μιλτιάδην Παπᾶν, πρῴην Α’ Δομέστιχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Zlatan Chapkanov, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κώου κ. Ναθαναήλ, κατά τήν ὑπό τῆς Ἑταιρείας Νισυριακῶν Μελετῶν διοργανωθεῖσαν τελετήν παρουσιάσεως τῆς ἐκδόσεως «Ἡ Νίσυρος χορεύει καί τραγουδᾶ», ἐν Νισύρῳ, τό Σάββατον, 12ην Αὐγούστου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν κηδείαν τοῦ αεἰμνήστου Ἰωάννου Τζοβανίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Τετάρτην, 16ην τ.μ.. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σαμουήλ Ἐφέ, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Αdalar Vakfı» διοργανωθεῖσαν συναυλίαν κλασσικῆς τουρκικῆς μουσικῆς, ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 10ηςἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Δημητρίου Τσιροπούλου, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου φωτογραφικήν ἔκθεσιν μέ θέμα «Cuma, Cumartesi, Pazar», ἐν τῷ ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Ἀρμενικῷ Ναῷ Surp Krikor Lusaroviç, τήν Πέμπτην, 17ηντ.μ..


ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
Ἀνακοινοῦται, ὅτι ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καθ᾿ ἥν τιμᾶται ἡ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ φυλασσομένη θαυματουργός ἱερά εἰκών τῆς Παναγίας Φανερωμένης, θά χοροστατήσῃ ἐν αὐτῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Τρίτης, 22ας Αὐγούστου, καί ὥραν 4:30 μ. μ., καί θά τελέσῃ τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 23ης ἰδίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος. 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΛΤΟΝΑ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ (ΦΩΤΟ)


Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά την Παναγία μας με τρόπο μοναδικό. 
Στον πανηγυρίζοντα περικαλλή Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, North Altona Μελβούρνης, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, εκατοντάδες ευλαβείς πιστοί κάθε ηλικίας προσήλθαν για να προσκυνήσουν την Παναγία Θεοτόκο, Μητέρα του Θεού. 
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα ετελέσθη ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός από ιερείς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας της Μελβούρνης. Εκατοντάδες πιστοί συμμετείχαν, ψάλλοντας τα εγκώμια της Παναγίας. Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία και συμμετοχή των παιδιών του Ελληνικού σχολείου της Κοινότητος. 
Την κυριώνυμο ημέρα, τελέσθηκε Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μιλητουπόλεως κ. Ιακώβου με την συμμετοχή του προϊσταμένου του Ιερού Ναού π. Γεωργίου Φράγκου και του Διακόνου π. Ιωάννου Φράγκου. 
Πλήθος πιστών κατέκλυσε κυριολεκτικά τον Ναό και το προαύλιο του Ι. Ναού, για να συμμετάσχει στην Θεία Λειτουργία.
Εκ του Ι. Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλτόνα Μελβούρνης 


Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΓΚΗΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙ (ΦΩΤΟ)


Ο Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προέστη του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον ομώνυμο ναό της Πριγκήπου. 
Οι πιστοί είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τεμάχιο της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου. Ο ναός οικοδομήθηκε περί το 1735-1737 και ανακαινίστηκε το 1793 και το 1926. Η Παναγία, η οποία είναι απλή βασιλική, βρίσκεται στο κέντρο της Πριγκήπου, στην θέση παλαιού κοιμητηρίου. 
Στις λατρευτικές εκδηλώσεις ήταν παρόντες ο οικείος ποιμενάρχης, Ιάκωβος, ο Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας Κωνσταντίνος, ο Άρχων Διδάσκαλος του Γένους Δημητρός Φραγκόπουλος, γέννημα θρέμμα του νησιού και πολύς κόσμος από την Πρίγκηπο, την Χάλκη και την Αντιγόνη. 
Την επόμενη, 15ην Αυγούστου, ο Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου Πριγκήπου.


Στην Παναγία Ελπίδα στο Κοντοσκάλι της Πόλης, προέστη του εορτασμού ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος, επόπτης της περιφέρειας Υψωμαθείων-Κοντοσκαλίου. 
Η εκκλησία διασώζει τη μνήμη της ιστορικής Μονής της Βεβαίας Ελπίδος, την οποίαν ανήγειρε η κόρη Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου Θεοδώρα, που μόνασε και ετάφη σε αυτήν ως μοναχή Θεοδούλη. Την Παναγία Ελπίδα αναφέρει ο περιηγητής Gerlach στο ημερολόγιό του το 1576, ενώ την επισκέπτεται λίγα χρόνια αργότερα, το 1593, και ο Καραμπεϊνίκωφ για να μοιράσει ελέη στην εκκλησία. Κάηκε στη μεγάλη πυρκαγιά του 1660, αλλά με τη μεσολάβηση του τότε πρεσβευτή της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, Νικήτα Αλεξίεβιτς, δόθηκε ετήσια χρηματική χορηγία από τη ρωσική κυβέρνηση για την ανοικοδόμησή της. Η εκκλησία αυτή ήταν ξύλινη και ξανακάηκε το 1719, το 1762 και στη μεγάλη πυρκαγιά του 1865. Το 1895 με σουλτανικό φιρμάνι τέθηκε ο θεμέλιος λίθος της σημερινής εκκλησίας, που χτίστηκε στον τύπο της τρίκλιτης τρουλαίας βασιλικής.  
Έργο του αρχιτέκτονα Βασιλείου Τσιλένη θεωρήθηκε και είναι μέχρι σήμερα ένας από τους μεγαλοπρεπέστερους ναούς της Πόλης. Ανακαινίστηκε επί Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Κάτω από το ναό υπάρχει αγίασμα του Αγίου Γεωργίου, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί ως ενοριακή εκκλησία το διάστημα 1955-1961.


8/15/2017

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΑ ΑΓΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ (ΦΩΤΟ)


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, προέστη σήμερα, Τρίτη 15 Αυγούστου 2017, της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας που τελέστηκε στα Αγρίδια της Ίμβρου. 
Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας χειροθέτησε στο οφφίκιο του Άρχοντος Δικαιοφύλακος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας τον κ. Πάρη Ασανάκη, Αντιπρόεδρο της Ιμβριακής Ενώσεως Μακεδονίας - Θράκης. 


Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΝΙΧΩΡΙ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ (ΦΩΤΟ)


Αρχιερατική Θεία Λειτουργία σήμερα (Τρίτη 15 Αυγούστου 2017), στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Κουμαριωτίσσης στο Νιχώρι του Βοσπόρου, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεολήπτου. 
Εκκλησιάστηκαν: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λάκης Βίγκας, Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ της Μ.τ.Χ.Ε., πολλοί Νιχωρίτες και επισκέπτες της Κοινότητας. 
Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα είναι του κ. Ηλία Κουλουρίδη.


Related Posts with Thumbnails